Estato
Estato
28
ก.ค.
โครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ป่าชุมชนบ้านหนองบั่ว จ.อุบลราชธานี
โครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ป่าชุมชนบ้านหนองบั่ว ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อ: วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น.
โครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ป่าชุมชนบ้านหนองบั่ว ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน และเขตอนุรักษ์ สร้างเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีใจรักต้นไม้รักป่าไม้ [อ่านต่อ]

13
ก.ค.
คณะวิทยาศาสตร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙
คณะวิทยาศาสตร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙

เมื่อ: วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:00 น.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) คณะวิทยาศาสตร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้มีจุดลงทะเบียนซึ่งเป็นจุดบริการเติมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฟรีสำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสามารถนำภาชนะสำหรับบรรจุเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมารับบริการเติมเจลฟรี ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคารเรียน ๙ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [อ่านต่อ]

5
ก.ค.
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจทุกท่าน ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจทุกท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

เมื่อ: วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น.
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจทุกท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชิงเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ หมดเขตส่งผลงานวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเฟซบุ๊กคณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๙-๗๒๑๕๒๑๔ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกติกา แนวทางการตัดสิน วิธีส่งผลงานเข้าประกวด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/.../1rsNWl8oJbb... [อ่านต่อ]

4
ก.ค.
โครงการ การเขียนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ “การเขียนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”

เมื่อ: วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:00 น.
เมื่อวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ “การเขียนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ มีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ๓๓ ท่าน โครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งได้บรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเตรียมจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการรวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ในการส่งผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและวิทยากรกระบวนการอีกด้วย [อ่านต่อ]

1
ก.ค.
สารสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
สารสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เมื่อ: วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น.
สารสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [อ่านต่อ]

29
มิ.ย.
ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อ: วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องบุษบงกช ชั้น ๑ อาคารเรียน ๙ ซึ่งคณะผู้บริหารคณะ นำโดยท่าน ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงได้จัดการประชุมโดยมีรูปแบบการประชุม ๒ แนวทาง คือ การประชุมแบบ On-site ณ ห้องประชุมบุษบงกช และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ควบคู่กันไป ในงานประชุมได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารจากมหาวิทยาลัย คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น คณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และต้อนรับอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย [อ่านต่อ]

28
มิ.ย.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิจัยในชั้นเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการในการพัฒนาและดำเนินงานของโครงการวิทยาศาสตร์

เมื่อ: วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการในการพัฒนาและดำเนินงานของโครงการวิทยาศาสตร์กับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องบุษบงกช อาคาร ๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิท่าน รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินงานฯ ได้รับความรู้ หลักการและแนวทางของการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการฯ และพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนของตนเองอีกด้วย [อ่านต่อ]

27
มิ.ย.
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อรา
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อรา การขยายพันธุ์ และการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของราควบคุมศัตรูพืช

เมื่อ: วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อรา การขยายพันธุ์ และการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของราควบคุมศัตรูพืช ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ประเภทอาหาร (ผักและผลไม้สด) ให้กับเครือข่ายผู้ผลิตผักปลอดสาร บ้านยางเครือ ตำบลสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [อ่านต่อ]

24
มิ.ย.
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวชาววิทยาศาสตร์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวชาววิทยาศาสตร์

เมื่อ: วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชา และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์ [อ่านต่อ]

21
ก.พ.
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อ: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
เดิมใช้ชื่อว่า “หมวดวิทยาศาสตร์” เป็นหมวดวิชาหนึ่งของโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2484 และมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนควบคู่มากับการพัฒนาโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีจนกระทั่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตามลำดับ ดังนี้

    พ.ศ. 2498 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาหลักสูตร “ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา” (ป.กศ.) และเริ่มโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นในปีต่อมา
    พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีการจัดหลักสูตรการศึกษาเพิ่มขึ้น หมวดวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตร“ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง”(ป.กศ.สูง) ต่อเนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาอีก 2 ปี
    พ.ศ. 2510 เปิดสอนหลักสูตร “ประโยคครูมัธยม” (ป.ป.) รับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) เรียนต่ออีก 1 ปี
    พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
    พ.ศ.2518 หมวดวิทยาศาสตร์จึงยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” และปรับปรุงหลักสูตรเป็นระดับปริญญาตรี โดยมีวิชาเอกชีววิทยาเป็นสาขาวิชาแรกที่เปิดสอนในภาคปกติ สำหรับภายนอกเวลาได้สอนหลักสูตรเดิม คือ ป.กศ. และ ป.กศ.สูง
    พ.ศ. 2527 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 (ฉบับที่ 2) ได้ให้วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้น ชื่อ “วิทยาลัยอุบลราชธานี” คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีสาขาวิชาที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
    พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ วิทยาลัยครูอุบลราชธานีจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี”
    พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
    พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานีได้ตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น และย้ายบางสาขาวิชาของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีไปที่คณะใหม่เพื่อความเหมาะสม
    พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาบันราชภัฏยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏจึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ดังในปัจจุบันและเริ่มสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นคณะแรกๆ ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 8 สาขาวิชา และปริญญาโท 3 สาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นสมดังพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน [อ่านต่อ]

คณะวิทยาศาสตร์