Estato
Estato
11
ส.ค.
ขอเชิญร่วมงาน ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00 น.
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในสถานการณ์โควิด-19 และหลังช่วงวิกฤต: ความท้าทายและภาพอนาคต" Research for development to SDGs in COVID-19 situation and post crisis period: Challenges and scenario ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในรูปแบบ onsite และ online
คณะวิทยาศาสตร์