Estato
Estato
8
ส.ค.
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในชั้นเรียน: การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการสะท้อนผลการวิจัยในชั้นเรียน”
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน : การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการสะท้อนผลการวิจัยในชั้นเรียน”
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 15:00 น.
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน : การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการสะท้อนผลการวิจัยในชั้นเรียน” โดยจัดในรูปแบบผสมผสานออนไลน์ (online) ร่วมกับออนไซต์ (onsite) ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องบุษบงกช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรกระบวนการในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด อปท.ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และโรงเรียนในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๑
คณะวิทยาศาสตร์