Estato
Estato
27
มิ.ย.
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อรา
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อรา การขยายพันธุ์ และการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของราควบคุมศัตรูพืช
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.
    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อรา การขยายพันธุ์ และการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของราควบคุมศัตรูพืช ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ประเภทอาหาร (ผักและผลไม้สด) ให้กับเครือข่ายผู้ผลิตผักปลอดสาร บ้านยางเครือ ตำบลสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์