Estato
Estato
28
มิ.ย.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิจัยในชั้นเรียน
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการในการพัฒนาและดำเนินงานของโครงการวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการในการพัฒนาและดำเนินงานของโครงการวิทยาศาสตร์กับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องบุษบงกช อาคาร ๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิท่าน รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินงานฯ ได้รับความรู้ หลักการและแนวทางของการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการฯ และพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนของตนเองอีกด้วย
คณะวิทยาศาสตร์