Estato
Estato
28
ก.ค.
โครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ป่าชุมชนบ้านหนองบั่ว จ.อุบลราชธานี
โครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ป่าชุมชนบ้านหนองบั่ว ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น.
    โครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ ป่าชุมชนบ้านหนองบั่ว ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน และเขตอนุรักษ์ สร้างเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีใจรักต้นไม้รักป่าไม้
คณะวิทยาศาสตร์