Estato
เมื่อ: วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 น.
แก้ไขเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14:00 น.

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนภาพ
65
ยอดการเข้าชม
120

ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเมินโดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 ท่านเป็นคณะกรรมการจากภายนอกและปรากฏชื่อในฐานข้อมูลผู้ประเมินหลักสูตรในบัญชีรายชื่อของ สกอ. (ฐานข้อมูลของ สกอ.) ดังนี้ ---------------------- 1. รองศาสตราจารย์สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อุ่นเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. อาจารย์ ดร.ชาตรี นาคะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก จำนวน 7 หลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี จำนวน 3 หลักสูตร รวมทั้งหมด 10 หลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.02 คะแนน +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ในนามของงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ^L^ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ (ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์) >> ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ >> คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และ >> คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามที่ตั้งเป้าไว้

แผนที่กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์