Estato
Estato
9
พ.ค.
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา คณะวิทยาศาสตร์
    เดิมใช้ชื่อว่า “หมวดวิทยาศาสตร์” เป็นหมวดวิชาหนึ่งของโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2484 และมีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนควบคู่มากับการพัฒนาโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีจนกระทั่งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตามลำดับ ดังนี้

    พ.ศ. 2498 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาหลักสูตร “ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา” (ป.กศ.) และเริ่มโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นในปีต่อมา
    พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มีการจัดหลักสูตรการศึกษาเพิ่มขึ้น หมวดวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดสอนหลักสูตร“ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง”(ป.กศ.สูง) ต่อเนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาอีก 2 ปี
    พ.ศ. 2510 เปิดสอนหลักสูตร “ประโยคครูมัธยม” (ป.ป.) รับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) เรียนต่ออีก 1 ปี
    พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
    พ.ศ.2518 หมวดวิทยาศาสตร์จึงยกฐานะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” และปรับปรุงหลักสูตรเป็นระดับปริญญาตรี โดยมีวิชาเอกชีววิทยาเป็นสาขาวิชาแรกที่เปิดสอนในภาคปกติ สำหรับภายนอกเวลาได้สอนหลักสูตรเดิม คือ ป.กศ. และ ป.กศ.สูง
    พ.ศ. 2527 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 (ฉบับที่ 2) ได้ให้วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้น ชื่อ “วิทยาลัยอุบลราชธานี” คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีสาขาวิชาที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
    พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ วิทยาลัยครูอุบลราชธานีจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี”
    พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
    พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานีได้ตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มขึ้น และย้ายบางสาขาวิชาของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีไปที่คณะใหม่เพื่อความเหมาะสม
    พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาบันราชภัฏยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏจึงเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” ดังในปัจจุบันและเริ่มสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นคณะแรกๆ ของมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 8 สาขาวิชา และปริญญาโท 3 สาขาวิชา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นสมดังพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน
ประวัติความเป็นมา
9
พ.ค.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์
วิสัยทัศน์
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นองค์กรแห่งความสุข บริหารจัดการ "โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับใช้ท้องถิ่นและสังคม แสวงหาและพัฒนาภาคีเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการพัฒนา สร้างและพัฒนานวัตกรรม โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ
    1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม และรักท้องถิ่น
    2. วิจัยและพฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
    3. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
    4. พัฒนาคุณภาพของบุคลากรในด้านวิชาการ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจ และความรักสมัครสมานสามัคคีเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข
    5. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
    6. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
    7. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องจากการแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยา่ลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์ เป็นปัญญาปฏิบัติของชุมชนและสังคม


อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์
    ทักษะดี สามัคคี มีวินัย รับใช้ชุมชน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์