Estato
Estato
26
ส.ค.
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 8
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10:39 น.
    # วันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี # นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลัก คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 8 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวในยุคเศรษฐกิจถดถอย เพื่อความมั่นคงของมนุษย์”
คณะวิทยาศาสตร์