Estato
Estato
26
ส.ค.
โครงการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ตาม SDGs
โครงการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ตาม SDGs
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09:59 น.
    โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น , โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ตาม SDGs
คณะวิทยาศาสตร์