Estato
Estato
27
ส.ค.
ขอแสดงความยินดีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ท่าน
ขอแสดงความยินดีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ท่าน ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 13:42 น.
    ## คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ท่าน ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ## ??ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เยาวรักษ์ ทองพุ่ม ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ??ขอแสดงความยินดี กับ ดร.กฤติเดช จันทวารา ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ??และขอแสดงความยินดี กับ ดร.จาณียา ขันชะลี ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
คณะวิทยาศาสตร์