Estato
Estato
29
มิ.ย.
ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
คณะวิทยาศาสตร์
เมื่อ: วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องบุษบงกช ชั้น ๑ อาคารเรียน ๙ ซึ่งคณะผู้บริหารคณะ นำโดยท่าน ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงได้จัดการประชุมโดยมีรูปแบบการประชุม ๒ แนวทาง คือ การประชุมแบบ On-site ณ ห้องประชุมบุษบงกช และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ควบคู่กันไป ในงานประชุมได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารจากมหาวิทยาลัย คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น คณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ และต้อนรับอาจารย์ใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
คณะวิทยาศาสตร์