Estato
เมื่อ: วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น.
แก้ไขเมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น.

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนภาพ
34
ยอดการเข้าชม
120

โครงการ “การเขียนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”

เมื่อวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นี้ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.หทัยชนก นันทพานิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ “การเขียนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี” ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ มีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ๓๓ ท่าน โครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งได้บรรยายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเตรียมจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการรวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ในการส่งผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและวิทยากรกระบวนการอีกด้วย

แผนที่กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์