Estato
เมื่อ: วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น.
แก้ไขเมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น.

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

จำนวนภาพ
22
ยอดการเข้าชม
120

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการในการพัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการในการพัฒนาและดำเนินงานของโครงการวิทยาศาสตร์กับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนที่กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์